התקנת מז"ח

טופס דיווח לבדיקת מונעי זרימה חוזרת
מניעת זרימה חוזרת: הנחיות בנושא הבטחת איכות המים בתחנות תדלוק
מניעת זרימה חוזרת: הנחיות למכבסות
מניעת זרימה חוזרת: הנחיות למערכות כיבוי אש
רשימת אביזרים למניעת זרימה חוזרת
חשיבות בהתקנת מונעי זרימה חוזרת
תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) תשנ"ב-1992