שאלות ותשובות נפוצות

תאגיד המים מי שקמה בע"מ הוקם בשנת 2008 כתאגיד מים וביוב עירוני, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001 על פי חוק זה, מחויבת כל רשות עירונית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות, ויאפשר את שדרוג תשתיות המים והביוב ושיפור השירות לתושבים. 

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיבטיח יותר השקעות כספיות בשדרוג תשתיות המים והביוב של העיר, ואת שיפור השירות לתושב.

 

בעלי המניות של התאגיד הינן הרשויות המקומיות שמרכיבות אותה והמחזיקות במניות החברה לפי החלוקה הבאה:
חולון - 77%
אור יהודה- 14.6%
אזור- 4.9%
בית דגן- 3.4%

תאגיד מי שקמה כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות הלאומיות. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

כמו כן, מי שקמה שומרת על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה רו"ח חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים. בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י ועדת שפניץ, מתוכם דירקטורים מטעם העירייה, מועצת העיר ומטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.

כל ענייני המים והביוב של חולון, אור יהודה, אזור ובית דגן הקשורים למערכות המים והביוב הציבורית, הינם באחריות "מי שיקמה". 

לגבי תקלות ברשת המים והביוב ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד התקלות במספר 106/ 1800-300-252.

בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים הביוב ואיכות המים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות, לפניה לחצו כאן.

אל חברת מי שקמה ניתן לפנות בכל הקשור לכמות המים שנמדדה במד המים המשני או הכללי, לדוגמא: חיוב מים חריג הנובע מצריכה חריגה, הצלבת מדים, נזילה, קריאה שגויה, פירוק מד מים, גישה למד המים, התקנת מד מים וכדומה. 

חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים שצרכת ומצריכת המים שנצרכה בבניין ככל שנצרכה (הצריכה המשותפת) שמחלוקת באופן שווה בין כל הדיירים.
תעריף המים כולל את שרותי המים ושרותי הביוב שמספקת החברה והוא מדורג ומורכב משני תעריפים.

תעריפי המים הינם אחידים והם נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב.

תעריף המים עבור מגורים מחולק ל- 2 תעריפים: עבור נפש אחת ועבור 2 נפשות מוקצים 14 מ"ק לחודשיים בתעריף ראשון, לכל נפש נוספת מוקצים 7 מ"ק נוספים בתעריף ראשון. יתר המ"ק מחושבים לפי תעריף שני.

 

לפי כללי תאגידי המים והביוב, התעריף לצריכה ביתית מורכב משני סוגי תעריפים:

  1. תעריף נמוך לכמות מוכרת.
  2. תעריף גבוה לכמות גבוהה מהכמות המוכרת. 

על פי הכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 7 מ"ק לחודשיים , בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על מס' הנפשות לספק המים.

 

לדוגמה אם בדירה מתגוררים 5 נפשות אז 35 המ"ק הראשונים יחויבו בתעריף ראשון.

לפי כללי תאגידי המים והביוב, התעריף לצריכה ביתית מורכב משני סוגי תעריפים:

  1. תעריף נמוך לכמות מוכרת.
  2. תעריף גבוה לכמות גבוהה מהכמות המוכרת. 

למידע נוסף על התעריפים לחצו כאן

על פי הכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 7 מ"ק לחודשיים, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על מס' הנפשות לספק המים.

 

את הדיווח על מספר הנפשות ניתן להעביר אל מי שיקמה בדרכים הבאות: באמצעות הטופס הדיגיטלי שבאתר, טופס עדכון נפשות להורדה, בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, כשהוא כולל את כל הפרטים כמפורט להלן:

  1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס.
  2. תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
  3. בנוגע לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

לעדכון נפשות באמצעות הטופס הדיגיטלי לחץ כאן
לעדכון נפשות באמצעות טופס להורדה לחץ כאן

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:

1. מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות בנכס או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).

2. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, לפיו לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על שתיים.