חוקים ותקנות

ניהול משק המים העירוני וניהול תאגידי מים וביוב הינם משימות מורכבות המשלבות היבטים מקצועיים רבים ומגוונים. רוחב הנושאים, הידיעות, החקיקה, הנהלים וכו', מקשה על התמצאות ונגישות לכלל המידע החיוני והרלוונטי.

על מנת להקל עליך ולתת לך מידע עדכני ומלא קיבצנו את המידע הרלוונטי עבורך בתחומי משק המים העירוני ותאגידי המים והביוב:

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014
כללי תאגידי מים וביוב (ביצוע עבודות למניעת זיהום), תשע"ה-2014
חוק עזר לחולון (ביוב) התשס"ג 2002
חוק עזר לחולון (אספקת מים) התשס"ג 2002
מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
הודעת מנהל רשות המים בדבר הסדרת גביית חובות עבר לגבי "אוכלוסיה מוגנת"
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011
חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001