טפסים להורדה

לרשותכם טפסים להורדה וטפסים מקוונים.

ניתן למלא את מרבית הטפסים באופן מקוון או להוריד גירסה להדפסה ולשלוח אותה בהתאם לפרטים המצוינים בטופס.

לצד כל טופס קיימים שני אייקונים (או אחד מהם): אייקון online icon המעביר לטופס מקוון ואייקון Download icon המאפשר הורדת טופס להדפסה ומילוי ידני.

שימו לב! יש להקפיד למלא את כל שדות הטופס ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
טופס שלא ימולא כנדרש לא יטופל.

טופס דיווח על תיקון ליקויים לצורך החלפת מד מים
טופס בקשה לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק או בכרטיס אשראי
רישום מנוי לקבלת שוברים בדואר אלקטרוני
טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים שלא נבעה מנזילה
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת המשותפת
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת הפרטית
טופס בקשה להחלפת משלמים
טופס עדכון פרטי צרכן (נפשות)
טופס הצהרה על קריאת מונה מים
טופס ביטול הוראת קבע בכרטיס אשראי
טופס ביטול הוראת קבע בבנק
טופס בקשה לתיאום ביקור איש שטח בנכס
טופס 3ב'- תנאים לקבלת שירותי פינוי ביוב
טופס בקשה לבדיקת מד מים
טופס בקשה לבירור דרישת תשלום בגין דמי הקמה
בקשה לבדיקת איכות מי שתיה בנכס
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס
טופס להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע
טופס פניה כללי