חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. תאגיד מי שיקמה הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ופועל בהתאם לחוק לתקנות ולכללים.

הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי. 
בקשה זו תלווה בתשלום האגרה הקבועה בתקנות.


לאחר מילוי טופס האגרה יש להעביר את הבקשה בפקס, בדואר או במייל אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד, מנהלת פניות הציבור הגב' מיכל פרנקו ברדה.
פקס: 072-2765656
דואר: ת.ד. 15 חולון, מיקוד 5810001
מייל: pniyot@mei-shikma.co.il

 

מסמכים מצורפים