דמי הקמה למערכות מים וביוב

דמי הקמה - שיטת תחשיב המחליפה את היטלי הפיתוח

ביום 31.3.2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015 ונקבע כי תוקפם של הכללים יחול ביום 1/5/2015. עד לכניסתם לתוקף של כללי דמי ההקמה, תאגידי מים וביוב גבו היטלי פיתוח למים וביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוקי עזר שהתקינו הרשויות המקומיות. תעריפים אלו נקבעו לפני תחילת פעילותם של תאגידי המים והביוב בתחום הרשויות המקומיות, בכפוף למספר שינויים שקבעה רשות המים.
החל מיום 1.5.2015 דמי ההקמה שנקבעו על ידי רשות המים מחליפים את היטלי המים והביוב!

 • בהתאם לכללי דמי ההקמה אין חיוב של דמי הקמה בגין שטח הקרקע.
 • תעריף דמי ההקמה הוא תעריף אחיד לכל סוגי השימושים בנכס, עם זאת, כאשר מדובר בנכס שייעודו מגורים והוא בנוי בצפיפות נמוכה, בהתאם להגדרות שבכללים, התעריף שונה.
 • דמי ההקמה מוטלים על סך כל שטחי הבנייה המחושבים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, למעט שטחי מרתף חנייה.
 • "מרתף חנייה" לעניין זה : חלק מבניין, שהחלל שבין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו מתחת למפלס פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל, שיועד, לפי בקשה להיתר שאושרה, למרתף לחניית כלי רכב.
 • במקרה ושולם בגין הנכס "תשלום קודם" (למשל תשלום קודם של דמי הקמה, מלאים או חלקיים, היטל ביוב או היטל הנחת צנרת, דמי השתתפות או דמי פיתוח לרשות מקרקעי ישראל וכן אם ניתן פטור מתשלום סוג של תשלום קודם כאמור עקב ביצוע עבודות הקמת מערכת מים או ביוב בידי בעל הנכס או במימונו) יש הוראות בכללים המאפשרות התחשבות בתשלום הקודם.
 • דמי ההקמה נקבעים ומשולמים רק לאחר שניתן אישור לתכנית הסניטרית של הקרקע / הנכס.

תחשיב דמי ההקמה נקבעים בהתאם לחוק 'דמי הקמה' (לכללי תאגידי מים וביוב - דמי הקמה, אפריל 2015, לחצו כאן).

מה עלי לעשות בכדי לקבל את תחשיב דמי ההקמה?

 • לאחר קבלת אישור לתכנית הסניטרית יש לפנות למשרד ויינברגר ברטנטל ושות' בכדי לקבל את התחשיב של דמי ההקמה:
  טלפון מחלקת הקמה: 03-6130875
  פניה במייל: gilor@muni.co.il או  chengen@muni.co.il
 • לאחר קבלת התחשיב עליך לפנות לשירות הלקוחות של התאגיד בכדי לשלם את דמי ההקמה.
 • עם קבלת האישור על התשלום יש לגשת למחלקת הרישוי של הרשות על מנת לקבל את היתר הבניה.


משרדי קבלת הקהל של התאגיד:

ניתן להגיע למשרדי התאגיד רק לאחר זימון תור מראש, למעבר לזימון תור לחץ כאן.

 • חולון:
  רח' תמנע 23 
  יום א': 18:30-08:00
  ימים ב',ד',ה': 15:00-08:00
  יום ג': 18:30-15:00
 • אור יהודה:
  רח' יוני נתניהו 5 בית יחזקאל
  בימים א'-ה': 08:00-14:00
  אחה"צ בימים א',ג': בין השעות 15:30-18:00
 • אזור:
  רח' יצחק שדה 18 (בניין המועצה)
  בימים א',ב',ד',ה': בין השעות 08:00-13:00
  ביום ג': בין השעות 16:00-18:00
 • בית דגן:
  רח' מנחם בגין 5 (בניין המועצה)
  בימים א',ב', ד', ה': בין השעות 08:00-15:00
  ביום ג':בין השעות 08:00-13:00 ו 16:00-18:00

את דמי ההקמה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

 1. תשלום באמצעות המחאה/שייק - אישור לקבלת היתר בניה יינתן על ידי התאגיד רק לאחר פירעון ההמחאה. במידה והתשלום מבוצע במספר תשלומים יינתן האישור רק לאחר פירעון התשלום האחרון.
 2. תשלום בשייק בנקאי- מאפשר לקבל אישור מיידי של התאגיד לקבלת היתר בנייה.