ערעור על גובה החיוב והכרה בנזילה

1. ערעור על גובה החיוב:

במידה והינך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הנך רשאי להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור" (בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב).

צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי עד להשלמת הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלבנטית תשלום חלקי, אשר יחושב לפי הערכת צריכה. על הלקוח להודיע למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד על רצונו לשלם "תשלום חלקי" כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.

התאגיד מחויב לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.
במידה ואינך שבע רצון מתשובתנו, עליך בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות", או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.
להלן פירוט "הבדיקות הנוספות" שהתאגיד יערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין:

  1. האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס החברה קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
  2. האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
  3. האם מד המים הותקן כנדרש לפי תקנות מדידת מים.
  4. כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

ביצוע בדיקת בוררות ו/או "בדיקות נוספות" כפוף לתשלום התעריפים כפי שנקבעו ע"י רשות המים.

אם יתברר כי יש לערוך תיקון בחשבונך, בעקבות הבדיקות הנוספות ו/או אם יימצא בבדיקת הבוררות שמד המים אינו תקין, יוחזר לך התשלום בעבור ביצוע הבדיקות וכן יבוצע תיקון כאמור לעיל.

 

2. הגשת בקשה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה:

במידה והתגלתה נזילה בנכס רשאי הצרכן להגיש בקשה להקלה בגין כמות המים שאבדה בנזילה, בהתאם בהוראות החוק. 
התנאים להכרה בנזילה הם:

  1. צריכת המים בתקופת הנזילה שווה או עולה על 150% מ"הצריכה הרגילה" כפי שהוגדר בחוק.
  2. טרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה שבגינה מתבקשת ההכרה.
  3. במד הפרטי: לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר יותר מפעם אחת ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב, שבעבורה מבוקשת ההכרה.
  4. במד משותף: לא הוכרה במנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב, שבעבורה מבוקשת ההכרה.
  5. הצרכן הצהיר כי החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה. חובה לצרף לבקשה אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.

מסמכים מצורפים