טפסים להורדה

שימו לב! יש להקפיד למלא את כל שדות הטופס ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
טופס שלא ימולא כנדרש לא יטופל.

טופס בקשה לדחיית תשלום חשבון המים לזכאים
טופס בקשה לעדכון נפשות נוספות למארחים בביתם
טופס בקשה להתקנת מד מים לקריאה מרחוק (קר"מ) עם כשרות מהודרת
רישום מנוי לקבלת שוברים בדואר אלקטרוני
טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים שלא נבעה מנזילה
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת המשותפת
טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה מהצנרת הפרטית
טופס בקשה להחלפת משלמים
טופס עדכון פרטי צרכן (נפשות)
טופס הצהרה על קריאת מונה מים
טופס בקשה לתשלום בהוראת קבע דרך חשבון הבנק
טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
טופס ביטול הוראת קבע בכרטיס אשראי
טופס ביטול הוראת קבע בבנק
טופס בקשה לעריכת בדיקות נוספות בתשלום
טופס 3ב'- תנאים לקבלת שירותי פינוי ביוב
טופס בקשה להזמנת מד מים
טופס בקשה לניתוק מד המים
טופס בקשה לבירור דרישת תשלום בגין דמי הקמה
בקשה לבדיקת איכות מי שתיה בנכס
בקשה לחלוקת הפרשי מדידה בהתאם להוראות סעיף 85 לחוק המקרקעין
בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
בקשה של חברת ניהול לביטול רישום כצרכן בנכס
בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת ניהול כצרכן בנכס
טופס להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע