שאלות ותשובות נפוצות

האם האחריות לתיקון נזילה חלה עלי או על מי שיקמה?

במקרה של נזילה קיימות שתי אפשרויות: 

  1. במקרה בו הופיעה הנזילה בצנרת שמובילה עד השעון הכללי, האחריות הינה של מי שקמה. 
  2. במקרה בו הנזילה הינה בצנרת שבין המד הכללי לבין המד הדירתי, האחריות הינה של הצרכן.
מי אחראי לתקן נזילות מים מהצנרת המשותפת?

צנרת המים המשותפת, בבניין משותף, מוגדרת בחוק הבתים המשותפים כתשתית משותפת הנמצאת באחריות וועד הבית. 
תאגיד המים אחראי עד המד הראשי של הבניין, כל צנרת המים מהמד הראשי הנה באחריות דיירי הבניין / הועד.

כשם שהועד מתקן תקלות בחשמל הבניין, מעלית, ניקיון השטח הציבורי וכדומה כך הוא אחראי לתקן כל נזילה מהצנרת המשותפת.

למה אני צריך לשלם על נזילה בבניין?

צנרת המים המשותפת בבניין משותף מוגדרת על-פי חוק בתים משותפים, כתשתית משותפת הנמצאת באחריות וועד הבית /דיירי הבניין. 
כשם שדיירי הבניין משלמים בעבור צריכת החשמל של הבניין כך הם גם משלמים בעבור צריכת המים המשותפת.

 הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) תחולק באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציא ועד הבית את המסמכים הבאים:
(א) בבית הרשום כבית משותף:
(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

ככל שיומצאו לתאגיד המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי כל שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון הבניין המשותף.

 

תקינות צנרת המים בנכס

תקינות צנרת המים היא באחריות בעלי הנכס, בין אם מדובר בדירה בנכס ובין אם מדובר בצנרת כללית של המבנה.

כיצד ניתן לערער על סכום החיוב בחשבון?

במידה והנך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הנך רשאי להגיש לחברה "בקשה לעריכת בירור", על גבי טופס בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.

"מי שיקמה" מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.

במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הנך זכאי לבקש, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות" על גבי טופס או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה.

הבדיקות כרוכות בתשלום, אך היה והתגלה כי יש צורך לבצע תיקון בחשבונך בעקבות הבדיקות שלעיל, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה, ובמקרה של מד מים שאינו תקין – הוא אף יוחלף.

לטופס בקשה לעריכת בירור בגין החשבון התקופתי - לחצו כאן

 

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך, בכפוף לתשלום התעריף הקבוע בדין. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.

כיצד מחברים בפעם הראשונה נכס למערכת המים?

אדם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד-מים בנכס.
לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים, כמפורט בנהלים להיתר בניה ו/או טופס 4 (ליצור הקלקה לנהלים). חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדסת המים של התאגיד אישרה כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים.

מהם דמי ההקמה שמחליפים את היטלי הפיתוח?

ביום 31.3.2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה-2015 ונקבע כי כללים אלו יכנסו לתוקף ביום ה- 1/5/2015. עד לכניסתם לתוקף של כללי דמי ההקמה, תאגידי מים וביוב גבו היטלי פיתוח למים וביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוקי עזר שהתקינו הרשויות המקומיות. תעריפים אלו נקבעו לפני תחילת פעילותם של תאגידי המים והביוב בתחום הרשויות המקומיות, בכפוף למספר שינויים שקבעה רשות המים.

החל מיום 1.5.2015 דמי ההקמה שנקבעו על ידי רשות המים בכללים החדשים מחליפים את היטלי המים והביוב הנ"ל.

מה עלי לעשות בכדי לקבל את תחשיב דמי ההקמה?

לאחר קבלת אישור לתכנית הסניטרית יש לפנות למחלקת הרישוי ברשות המקומית שלך בכדי לקבל את התחשיב של דמי ההקמה.
לאחר קבלת התחשיב עליך לפנות לשירות הלקוחות של התאגיד בכדי לשלם את דמי ההקמה.
עם קבלת האישור על התשלום יש לגשת למחלקת הרישוי של הרשות על מנת לקבל את היתר הבניה.

כיצד מחוייבים צרכנים שלא מבוצעת קריאה במד המים שלהם?

בהתאם להוראות הדין, מי שיקמה מחייבת את הצרכנים בחיובי מים וביוב לפי קריאה בפועל של מד המים המותקן בכל נכס.
במקרה שלא ניתן לקרוא את מד המים – למשל במקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס, מסיבות שאינן תלויות בחברה; או במקרים שבהם אין גישה למד המים וכו' – תחייב מי שיקמה את הצרכן לפי "הצריכה הרגילה" שנמדדה בנכס (דהיינו לפי הצריכה שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ואם אין נתון כזה – לפי ממוצע הצריכה שנמדדה בשתי התקופות האחרונות).
אם אין נתונים לגבי "צריכה רגילה", יחויב הצרכן לפי הערכת צריכה של 30 מ"ק לתקופה. ואולם, במקרים שמי שיקמה סבורה, כי הערכת הצריכה כאמור לעיל אינה משקפת את צריכת המים של הצרכן בנכס, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה בנכס לפי אומדן.

על מנת להימנע מחיובים המבוססים על הערכות, מתבקשים כל הצרכנים לאפשר גישה שוטפת אל מדי המים שלהם, ובמקרה שלא מותקן מד – לפנות אל החברה על מנת להתקין אותו בהתאם לדין.