שאלות ותשובות נפוצות

כיצד מחליפים שם משלם בנכס?

ניתן לבצע את החלפת המשלמים מבלי להגיע למחלקת שירות הלקוחות והגבייה של "מי שיקמה"! 

כל שעליכם לעשות הוא להעביר למחלקת שירות הלקוחות של החברה את המסמכים הבאים:

א. טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס הקלק לטופס.

ב. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.

ג. צילום תעודת זהות כולל ספח או תדפיס רשם החברות (במקרה שמדובר בעסק).

את המסמכים הללו עליכם להעביר לשירות הלקוחות שביישובכם בהתאם למצוין בטופס.

לתשומת לבכם, על פי תקנות רשות המים, מחושבת צריכת המים על פי מספר הנפשות בנכס, מכאן רצוי שתצטרפו בעת הליך שינוי המחזיקים בנכס גם טופס הצהרה על מספר נפשות הקלק לטופס.

לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס - יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.

לטופס החלפת המשלמים - לחצו כאן.

יש לי גינה. האם אני מחוייב על אגרת ביוב בגין השקיית הגינה?

החל מתאריך 1.1.2010, התעריף לתשלום כולל מים וביוב, ללא הפרדה ביניהם. לפיכך, לא יינתן פטור מביוב בגין מים שנצרכו להשקיית גינה.

 

בחודשים האחרונים הייתי בחו"ל ובכל זאת קיבלתי חשבון מים. מדוע?

בין אם לא צרכת מים כלל או צרכת כמות קטנה מ-3 מ"ק תחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון. החיוב עבור צריכת המינימום יהיה לפי התעריף לצריכה בסיסית (תעריף נמוך). 

בחשבון המים שלי חוייבתי בגין צריכה משותפת. מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת (הפרשי המדידה) הינה ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה.

הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין.

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס?

בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב בשנת 2012, אשר נקבע על ידי רשות המים, הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) תחולק בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:

(א) בבית הרשום כבית משותף:

(1) פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

(2) כתב מינוי נציגות הבית המשותף.

(3) נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

 

את המסמכים יש למסור למחלקת שירות הלקוחות של "מי שיקמה", ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל. מה עלי לעשות?

במקרה כזה, עליך לבדוק שני דברים: 

 1. האם היתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש, שיפוץ הדירה, ביקור אורחים וכד'. 
 2. האם קיימת נזילה בדירה.
מדוע הצריכה המשותפת של הבניין לא נמסרת לוועד הבית כמו חשבון החשמל?

חשבונות המים נערכים בהתאם לכללי המים, ואלה מגדירים גם את אופן החישוב והגשת החשבון לצריכה משותפת. צריכת המים המשותפת מתחלקת באופן שווה בין דיירי הבניין, אלא אם הוגש בעבר למי שקמה הסכם חלוקה אחר המקובל על כל הדיירים.

כללי המים אינם מגדירים תעריף נפרד לצריכה משותפת, אלא מגדירים את הצריכה המשותפת כתוספת לצריכה הפרטית בכל נכס (לצריכה המשותפת השפעה על התעריף לחיוב בהתאם לתעריף המדורג).

מה עלי לעשות במקרה של נזילה?
 1. עליך לתקן את הנזילה. 
 2. לאחר תיקון הנזילה, באפשרותך לפנות אל מי שקמה ולהגיש "טופס ועדת חריגים" , הכולל תאריכי הנזילה, מתי תוקנה וע"י מי (אם ברשותך קבלה בגין התיקון, יש לצרפה לטופס).

תיקון החשבון בגין נזילה מתבצע בהתאם להוראות תקנות מחירי המים ברשויות מקומיות באופן הבא: בתקופת חשבון המים הבאה, תיערך בדיקה ע"י מי שקמה לגבי הצריכה לאחר הנזילה. באם הצריכה חזרה לתקנה, יחושבו המים אשר לא נצרכו על ידך בתקופת הנזילה בתעריף הנמוך בקיזוז מרכיב הביוב מהתעריף (זיכוי בגין נזילה ניתן בעבור לא יותר משתי תקופות חשבון).

מה הם התנאים לקבלת הקלה בחיוב חשבון המים בשל נזילה?

במקרים של נזילה, החוק קובע כי התאגיד רשאי להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם (אין זיכוי בגין תיקון איש מקצוע) וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

 1. מדובר בצריכה חריגה, כלומר: מדובר בצריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה.
  כאשר מדובר בתושב חדש שלא צרך מים לפני כן, הקביעה האם זו צריכה חריגה, תתבצע בהשוואה לשתי תקופות חיוב נוספות (4 חדשים) לאחר תיקון הנזילה והזיכוי יתבצע לפי ממוצע הצריכה בחודשים אלה.
 2. התושב פנה לתאגיד המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.
 3. במד הפרטי: לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת ב- 12 החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב, שבעבורה מבוקשת ההכרה.
 4. במד משותף: לא הוכרה בנכס האמור צריכה חריגה הנובעת מנזילה ב- 12החודשים שקדמו למועד תקופת החיוב, שבעבורה מבוקשת ההכרה. 
 5. מגיש הבקשה הצהיר כי החריגה נגרמה כתוצאה מנזילה שתוקנה, חובה לצרף לבקשה אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה.

לטופס בקשה להקלה בחיוב למד דירתי (משויך) לחץ כאן
לטופס בקשה להקלה בחיוב למד ראשי (כללי) לחץ כאן

את הטופס ניתן:

 1. לשלוח במייל holon@mei-shikma.co.il
 2. לשלוח בדואר: לכבוד מי שיקמה בע"מ, ת.ד 15 חולון 5810001
 3. לשלוח בפקס למספר: 072-2446293
כל כמה זמן אני יכול להגיש בקשה להכרה בגין נזילה?

על פי הכללים החלים על התאגיד ניתן להגיש בקשה להכרה בגין נזילה בהתאם לזמנים שלהלן:

 1. נזילה ממד המים הפרטי- ניתן להגיש בקשה פעם אחת בתקופה של 12 חודשים.
 2. נזילה ממד המים הראשי- ניתן להגיש בקשה פעם אחת בתקופה של 24 חודשים.