דיגום מים לבקשת צרכן

לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה 2013) רשאי צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו לאחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן:

  1. חיידקי קוליפורמים
  2. עכירות
  3. כלור נותר
  4. ברזל
  5. נחושת
  6. עופרת

צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע בדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר.
צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה בכתב (על גבי טופס יעודי) המפרטת את הפרמטרים הנדרשים לבדיקה ואת הסכמתו לעריכת הבדיקות והתחייבותו לשלם בעד הבדיקות.
הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות, תוך תיאום המועד לביצוע הבדיקות.
הדיגום יבוצע בברז אחד בלבד בבית הצרכן, הדיגום יעשה מברז המים הקרים בלבד בו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים זה יהיה ברז מטבח, במבנה ציבורי בברז בו נעשה שימוש רב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.
הדיגום יתבמע לאחר לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות, טרם הדיגום יונחה הצרכן להזרים בברז מים קרים.

מסמכים מצורפים