רישום מנוי לקבלת שוברים בדואר אלקטרוני

*
*
*
*
*
הריני מסכים בזאת כי מי שיקמה תשלח אלי את חשבונות המים שלי, מידע ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב, בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם. ידוע לי ואני מסכים כי קבלת חשבונות המים לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על-ידי לכל דבר ועניין לרבות לצרכי גביה במקרה של אי תשלום.
*
*
נקה
רפרש קוד אימותתשמיע קוד אימות